単位: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 215,065 219,344 240,636 242,655 249,750
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 12,491 7,811 10,389 6,604 7,870
1. Tiền 12,491 7,811 10,389 6,604 7,870
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 138,675 145,879 154,036 161,615 151,979
1. Phải thu khách hàng 168,346 175,504 183,505 191,385 181,104
2. Trả trước cho người bán 1,659 1,721 1,622 1,618 1,686
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 1,501 1,486 1,741 1,444 2,021
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -32,832 -32,832 -32,832 -32,832 -32,832
IV. Tổng hàng tồn kho 61,573 63,214 71,455 72,000 87,699
1. Hàng tồn kho 61,573 63,214 71,455 72,000 87,699
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,326 2,440 4,756 2,435 2,201
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 529 387 2,561 722 490
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,083 1,338 1,481 1,162 1,162
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 715 715 715 550 549
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 113,733 101,152 85,984 73,689 64,089
I. Các khoản phải thu dài hạn 127 127 127 127 127
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 127 127 127 127 127
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 101,901 88,682 73,911 62,039 52,443
1. Tài sản cố định hữu hình 101,901 88,682 73,911 62,039 52,443
- Nguyên giá 218,219 220,360 217,507 217,975 218,426
- Giá trị hao mòn lũy kế -116,318 -131,678 -143,596 -155,936 -165,983
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 85 85 85 85 85
- Giá trị hao mòn lũy kế -85 -85 -85 -85 -85
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279
- Nguyên giá 4,279 4,279 4,279 4,279 4,279
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2,780 2,451 2,451 2,451 2,451
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 425 425 425 425 425
3. Đầu tư dài hạn khác 2,355 2,026 2,026 2,026 2,026
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 129 1,096 699 276 272
1. Chi phí trả trước dài hạn 129 1,096 699 276 272
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 328,798 320,496 326,620 316,344 313,839
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 327,183 318,132 324,912 316,955 318,437
I. Nợ ngắn hạn 119,920 111,433 324,912 316,955 318,437
1. Vay và nợ ngắn 62,281 52,423 252,951 250,051 247,051
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 19,076 23,132 38,830 35,953 39,334
4. Người mua trả tiền trước 780 1,303 310 426 3,173
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 2 11 4 16 309
6. Phải trả người lao động 761 827 900 965 1,004
7. Chi phí phải trả 10 226 226 0 0
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 36,831 33,107 31,289 29,142 27,164
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 207,262 206,700 0 0 0
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 207,262 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 0 206,700 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,615 2,364 1,708 -611 -4,599
I. Vốn chủ sở hữu 1,615 2,364 1,708 -611 -4,599
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 8,952 8,952 8,952 8,952 8,952
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -1,393 -1,393 -1,393 -1,393 -1,393
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 24,628 24,628 24,628 24,628 24,628
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -131,818 -131,079 -131,736 -134,054 -138,042
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 179 403 403 403 403
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 1,245 1,255 1,255 1,255 1,255
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 328,798 320,496 326,620 316,344 313,839