単位: 1.000.000đ
  2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 59,026 88,732
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3,020 24,491
1. Tiền 3,020 2,491
2. Các khoản tương đương tiền 0 22,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 49,083 57,274
1. Phải thu khách hàng 30,571 55,714
2. Trả trước cho người bán 17,995 467
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0
4. Các khoản phải thu khác 517 1,093
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 4,622 5,591
1. Hàng tồn kho 4,622 5,591
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,301 1,376
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 366 77
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,935 1,299
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 47,425 40,965
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0
II. Tài sản cố định 46,594 40,539
1. Tài sản cố định hữu hình 45,188 39,301
- Nguyên giá 86,241 88,155
- Giá trị hao mòn lũy kế -41,053 -48,854
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0
- Nguyên giá 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1,405 1,238
- Nguyên giá 2,237 2,237
- Giá trị hao mòn lũy kế -831 -999
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0
- Nguyên giá 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 831 426
1. Chi phí trả trước dài hạn 831 426
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 106,451 129,696
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 21,051 33,421
I. Nợ ngắn hạn 12,985 27,556
1. Vay và nợ ngắn 2,201 2,201
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0
3. Phải trả người bán 1,908 12,464
4. Người mua trả tiền trước 8,074 10,057
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 213 564
6. Phải trả người lao động 0 1,726
7. Chi phí phải trả 14 12
8. Phải trả nội bộ 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 575 532
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0
II. Nợ dài hạn 8,066 5,865
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 8,066 5,865
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 85,400 96,276
I. Vốn chủ sở hữu 85,400 96,276
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 80,000 80,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5,400 16,276
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0
2. Nguồn kinh phí 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 106,451 129,696