単位: 1.000.000đ
  Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q4 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 87,626 74,513 118,518 124,608 99,347
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 36,813 13,518 39,775 51,604 7,338
1. Tiền 6,706 3,468 9,636 1,229 2,217
2. Các khoản tương đương tiền 30,107 10,050 30,139 50,375 5,121
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 10,896 7,094 11,083 12,118 7,636
1. Phải thu khách hàng 2,893 2,790 1,784 3,674 2,589
2. Trả trước cho người bán 6,640 1,668 5,448 4,782 3,041
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 2,369 3,928 5,143 4,954 3,399
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,006 -1,292 -1,292 -1,292 -1,393
IV. Tổng hàng tồn kho 39,611 53,576 67,407 60,709 83,441
1. Hàng tồn kho 39,611 53,576 67,407 60,709 83,441
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 306 326 253 176 932
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 306 326 253 176 324
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 608
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 52,787 56,167 49,004 49,622 43,455
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 34,558 34,991 33,108 32,665 32,921
1. Tài sản cố định hữu hình 34,558 34,991 33,108 32,665 32,921
- Nguyên giá 83,636 85,851 85,851 87,290 90,411
- Giá trị hao mòn lũy kế -49,079 -50,859 -52,743 -54,625 -57,490
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 17,328 18,576 15,896 16,957 10,534
1. Chi phí trả trước dài hạn 17,328 18,576 15,896 16,957 10,534
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 140,414 130,681 167,522 174,229 142,802
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 54,719 34,920 53,884 82,695 70,459
I. Nợ ngắn hạn 54,012 34,920 53,884 82,695 70,459
1. Vay và nợ ngắn 6,240 9,719 3,554 17,777 33,264
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 23,108 15,965 20,717 23,747 22,525
4. Người mua trả tiền trước 7 7 21,366 4 24
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 3,895 1,188 2,020 3,526 19
6. Phải trả người lao động 3,369 5,715 3,614 4,662 9,327
7. Chi phí phải trả 0 1,942 2,177 1,812 1,253
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 17,366 259 336 26,932 284
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 707 0 0 0 0
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 707 0 0 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 85,695 95,761 113,639 91,534 72,343
I. Vốn chủ sở hữu 85,695 95,761 113,639 91,534 72,343
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 978 978 978 978 978
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 9,049 9,049 9,049 22,715 22,715
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 35,668 45,734 63,612 27,841 8,650
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 27 125 98 4,235 3,764
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 140,414 130,681 167,522 174,229 142,802