単位: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
Tiền và các khoản tương đương tiền
Tiền
Các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư CK ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn khác
Chứng khoán tự doanh
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư
Đầu tư ngắn hạn
Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn
Các khoản phải thu
Phải thu của TTGD chứng khoán
Phải thu của nhà đầu tư
Phải thu của tổ chức phát hành hoặc bảo lãnh phát hành CK
Ứng trước cho người bán
Phải thu nội bộ
Phải thu khác
Dự phòng phải thu khó đòi
Hàng tồn kho
Hàng tồn kho
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
Tạm ứng
Chi phí trả trước ngắn hạn
Thuế GTGT được khấu trừ
Thuế và các khoản phải thu nhà nước
Tài sản thiếu chờ xử lý
Tái sản cầm cố, ký cược, kỹ quỹ ngắn hạn
Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
Các khoản phải thu dài hạn
Phải thu dài hạn của khách hàng
Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
Phải thu dài hạn nội bộ
Phải thu dài hạn khác
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
Tài sản cố định
Tài sản cố định hữu hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Tài sản cố định thuê tài chính
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Tài sản cố định vô hình
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
Bất động sản đầu tư
Nguyên giá
Giá trị hao mòn lũy kế
Các khoản đầu tư chứng khoán dài hạn và đầu tư dài hạn khác
Đầu tư chứng khoán dài hạn của Công ty chứng khoán
Đầu tư vào công ty con
Góp vốn liên kết, liên doanh
Đầu tư chứng khoán dài hạn của người ủy thác đầu tư
Đầu tư dài hạn khác
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
Tài sản dài hạn khác
Chi phí trả trước dài hạn
Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi
Ký quỹ, ký cược dài hạn
Tiền nộp quỹ hỗ trợ thanh toán
Tài sản dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả
Nợ ngắn hạn
Vay và nợ ngắn
Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
Phải trả Sở, Trung tâm GDCK
Phải trả thiếu hụt quỹ hỗ trợ thanh toán
Phải trả về chứng khoán giao, nhận đại lý phát hành
Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu
Phải trả người bán
Người mua trả tiền trước
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
Phải trả người lao động
Chi phí phải trả
Phải trả nội bộ
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán
Thanh toán giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư
Tài sản thừa chờ xử lý
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
Dự phòng phải trả ngắn hạn
Nợ dài hạn
Phải trả dài hạn người bán
Phải trả dài hạn nội bộ
Vay và nợ dài hạn
Nhận kỹ cược, ký quỹ dài hạn
Phải trả người ủy thác đầu tư
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
Dự phòng trợ cấp mất việc làm
Phải trả dài hạn khác
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
Vốn chủ sở hữu
Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Thặng dư vốn cổ phần
Vốn khác của chủ sở hữu
Cổ phiếu quỹ
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Lợi ích của cổ đông thiểu số
Nguồn kinh phí và quỹ khác
Quỹ khen thưởng phúc lợi
Nguồn kinh phí
Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN