単位: 1.000.000đ
  2018 2019 2020 2021 2022
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 891,909 494,892 692,689 586,934 518,811
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 245,667 102,507 65,662 93,076 79,794
1. Tiền 144,067 102,507 37,492 40,391 32,394
2. Các khoản tương đương tiền 101,600 0 28,170 52,685 47,401
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 389,506 202,807 225,503 237,944 150,779
1. Phải thu khách hàng 366,429 244,212 328,658 229,652 141,780
2. Trả trước cho người bán 1,386 60,701 3,444 2,569 12,405
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 29,810 14,211 10,198 13,721 7,419
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8,119 -116,317 -116,796 -7,998 -10,825
IV. Tổng hàng tồn kho 239,407 176,744 384,838 237,545 275,835
1. Hàng tồn kho 308,288 292,801 500,746 357,991 403,282
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -68,881 -116,056 -115,908 -120,446 -127,447
V. Tài sản ngắn hạn khác 17,330 12,834 16,686 18,369 12,404
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,058 433 910 198 2,009
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 33 375 4,910 7,777 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 15,238 12,026 10,866 10,394 10,394
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 739,894 683,709 625,912 571,722 546,993
I. Các khoản phải thu dài hạn 11,822 19,308 5 5 1,337
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 11,822 19,308 5 5 1,337
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 620,937 563,696 494,713 452,699 425,926
1. Tài sản cố định hữu hình 543,912 501,686 483,975 442,473 416,214
- Nguyên giá 910,466 898,091 937,890 935,755 937,019
- Giá trị hao mòn lũy kế -366,554 -396,404 -453,916 -493,282 -520,805
2. Tài sản cố định thuê tài chính 64,638 50,627 0 0 0
- Nguyên giá 93,392 82,763 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế -28,755 -32,136 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 12,388 11,383 10,739 10,226 9,712
- Nguyên giá 28,257 28,257 28,556 28,556 28,556
- Giá trị hao mòn lũy kế -15,869 -16,874 -17,817 -18,330 -18,844
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 8,077 7,726 25,029 25,987 25,337
- Nguyên giá 10,534 10,534 35,704 38,580 38,580
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,456 -2,808 -10,675 -12,593 -13,243
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 270 50 50 50 50
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -4,780 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000
V. Tổng tài sản dài hạn khác 97,194 91,334 104,521 91,387 91,358
1. Chi phí trả trước dài hạn 97,194 91,334 104,521 91,387 91,358
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,631,803 1,178,601 1,318,601 1,158,656 1,065,804
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,026,391 840,963 977,577 816,425 788,201
I. Nợ ngắn hạn 1,002,099 833,021 974,688 812,518 787,127
1. Vay và nợ ngắn 256,217 118,154 120,279 85,617 34,342
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 288,950 292,068 408,332 553,453 594,597
4. Người mua trả tiền trước 330,753 289,903 143,213 39,254 9,150
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8,148 24,740 23,728 23,903 21,171
6. Phải trả người lao động 20,359 22,033 25,637 19,848 18,358
7. Chi phí phải trả 48,473 48,246 228,670 62,985 84,674
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 17,121 27,597 16,024 20,990 17,866
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 21,878 2,844 4,037 1,831 2,617
II. Nợ dài hạn 24,293 7,942 2,889 3,907 1,074
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 404 446 774 802 682
4. Vay và nợ dài hạn 23,009 4,770 1,530 0 0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 2,020 0 2,617 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 605,412 337,638 341,024 342,231 277,603
I. Vốn chủ sở hữu 605,412 337,638 341,024 342,231 277,603
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 13,251 13,251 13,251 13,251 13,251
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 92,259 92,259 92,259 92,259 92,259
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -100,098 -367,872 -364,486 -363,280 -427,907
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 10,120 7,358 4,764 4,539 4,349
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,631,803 1,178,601 1,318,601 1,158,656 1,065,804