単位: 1.000.000đ
  2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 14,963 16,632 28,737
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 3,428 706 4,263
1. Tiền 1,428 706 4,263
2. Các khoản tương đương tiền 2,000 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 8,733 10,345 19,011
1. Phải thu khách hàng 2,075 2,985 9,227
2. Trả trước cho người bán 23 29 38
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 6,635 7,331 9,976
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 -231
IV. Tổng hàng tồn kho 2,802 5,580 5,462
1. Hàng tồn kho 2,802 5,580 5,462
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 9,656 9,729 9,458
I. Các khoản phải thu dài hạn 4,692 4,532 4,389
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 4,692 4,532 4,389
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0
II. Tài sản cố định 3,292 2,829 4,558
1. Tài sản cố định hữu hình 3,292 2,829 4,558
- Nguyên giá 13,616 13,646 16,027
- Giá trị hao mòn lũy kế -10,324 -10,816 -11,469
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 295 364 211
1. Chi phí trả trước dài hạn 295 364 211
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 24,619 26,361 38,195
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3,647 5,313 16,733
I. Nợ ngắn hạn 1,235 2,901 14,321
1. Vay và nợ ngắn 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0
3. Phải trả người bán 689 2,383 12,804
4. Người mua trả tiền trước 109 107 175
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 202 174 395
6. Phải trả người lao động 16 30 584
7. Chi phí phải trả 0 0 0
8. Phải trả nội bộ 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 201 192 361
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,412 2,412 2,412
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 2,412 2,412 2,412
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 20,972 21,048 21,462
I. Vốn chủ sở hữu 20,972 21,048 21,462
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 20,760 20,760 20,760
2. Thặng dư vốn cổ phần 131 131 131
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 76
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 81 157 495
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 18 15 2
2. Nguồn kinh phí 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 24,619 26,361 38,195