Chỉ tiêu về vốn

  単位 2020 2021
株主資本/Huy động % 9.66 9.43
株主資本/Tổng tài sản % 6.62 6.32

Asset Quality

  単位 2020 2021
Interest-earning assets/Total assets %
Allowances for loan loss to Total loans % 1.18 1.10
Provisions for loan loss to Total loans % 1.66 0.91
Tỷ lệ cho vay/TTS % 55.25 53.30
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động % 9.66 9.43

管理有効性

  単位 2020 2021
資産成長 % 13.19 16.77
Tăng trưởng tín dụng % 13.40 12.66
Tăng trưởng huy động vốn % 24.97 14.20

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

  単位 2020 2021
NIM %
ROA (%) % 0.38 0.65
ROE (%) % 5.80 10.30
Biên lợi nhuận trước dự phòng % 63.74 68.54

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

  単位 2020 2021
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động % 80.66 79.56
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động %
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động %