Ông NGUYỄN DUY VIỄN

Tổng Giám đốc

Bà NGÔ THỊ PHONG LAN

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Ông LÊ QUANG HUY

Phó Tổng Giám đốc

Ông PHẠM XUÂN ANH

Phó Tổng Giám đốc

Quá trình công tác

18/6/2020 – Hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC).
1/3/2019 - 18/6/2020: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC).
01/01/2018: Phó Giám đốc Ban - Ban Giám đốc-Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn-KHỐI NGÂN HÀNG BÁN BUÔN Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
15/11/2007-31/12/2017: Công ty CP cho thuê máy bay (VALC)-CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH - GÓP VỐN - NƯỚC NGOÀI.
10/08/2007-14/11/2007: Phó Trưởng phòng - Phòng Pháp chế tín dụng-Ban Tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
01/10/2004-09/08/2007: Phòng Tín dụng 2-Ban Tín dụng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
27/03/2001-30/09/2004: BẮC HÀ NỘI Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.
26/12/2000-26/03/2001: CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1 Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam.