HNR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 08/03/2023 3:22:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HNR của CTCP Rượu và nước giải khát Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thư mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty tại 94 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2023. Công ty sẽ thông báo cụ thể trên Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Các tin liên quan