XLV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 08/03/2023 4:00:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XLV của CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 20-28/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà
          - Nội dung họp: + Thông qua các vấn đề thẩm quyền của Đại hội đông quyết định.

Các tin liên quan