MLC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 13/03/2023 10:33:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MLC của CTCP Môi trường Đô thị tỉnh Lào Cai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 27/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường tầng 2 trụ sở Công ty cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai, số 099, đường Nhạc Sơn, tổ 19, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, chi trả cổ tức và kế hoạch đầu tư năm 2023;
+ Thông qua các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan