ARM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 13/03/2023 3:41:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu ARM của CTCP Xuất nhập khẩu hàng không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 27/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp tầng 2 nhà A, trụ sở chính Công ty, số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
+ Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022;
+ Thực hiện chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và đề nghị mức chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Các tin liên quan