PND: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 17/03/2023 5:18:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PND của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 25/04/2023
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2023;
+ Tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình đề nghị sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình đề nghị thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan;
+ Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 36 Phùng Khắc Khoan, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Các tin liên quan