TCL: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và chốt DSCĐ để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

HOSE - 27/03/2023 3:49:00 CH


Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng công bố Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và chốt DSCĐ để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

Các tin liên quan