MES: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 28/03/2023 11:04:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MES của CTCP Cơ điện Công trình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2023 (MES sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong Thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: MES sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và nội dung cụ thể sẽ được thông báo sau.

Các tin liên quan