SMC: Thông báo nhắc nhở chậm CBTT về Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng và giao dịch với các bên CLQ

HOSE - 28/03/2023 1:27:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo nhắc nhở chậm CBTT về Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng và giao dịch với các bên CLQ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC như sau:

Các tin liên quan