OCH: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 310.300 CP

HNX - 11/04/2023 3:47:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Quản lý quỹ Leadvisors
- Mã chứng khoán: OCH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.342.684 CP (tỷ lệ 3,17%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Đình Quang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 310.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 6.652.984 CP (tỷ lệ 3,33%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường của cổ phiếu không đáp ứng điều kiện mua
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/03/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/04/2023.

Các tin liên quan