PIS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 13/04/2023 8:05:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIS của Tổng công ty Pisico Bình Định - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10,04%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.004 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/04/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Tổng Công ty tại Trụ sở chính, địa chỉ: 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/04/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

Các tin liên quan