CK8: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Thị Yến Hà

HNX - 18/04/2023 1:36:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Yến Hà
- Mã chứng khoán: CK8
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 665.800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 665.800 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22,19%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 14/04/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

Các tin liên quan