TDI: Chu Thị Hằng Nhung - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 156.200 CP

HNX - 29/05/2023 4:01:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Thị Hằng Nhung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: TDI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.000 CP (tỷ lệ 0,57%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 151.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 156.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 173.200 CP (tỷ lệ 5,77%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/05/2023.

Các tin liên quan