VCT: Nguyễn Quang Huy - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 242.000 CP

HNX - 07/06/2023 9:40:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Huy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: VCT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500 CP (tỷ lệ 0,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 242.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 242.500 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 242.000 CP22,05%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/06/2023.

Các tin liên quan