HPB: Mai Hương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 61.400 CP

HNX - 29/06/2023 1:45:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Hương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HPB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 304.040 CP (tỷ lệ 8,31%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 61.400 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 61.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 365.440 CP (tỷ lệ 9,99%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 21/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/06/2023.

Các tin liên quan