HPB: Nguyễn Thúy Hiền - Ủy viên HĐQT - đã mua 58.450 CP

HNX - 06/07/2023 3:29:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thúy Hiền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HPB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 69.250 CP (tỷ lệ 1,89%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 58.450 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 58.450 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 127.700 CP (tỷ lệ 3,49%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/06/2023.

Các tin liên quan