HPB: Nguyễn Hoàng Phong - người có liên quan đến - đã mua 50.000 CP

HNX - 05/07/2023 3:20:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hoàng Phong
- Mã chứng khoán: HPB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50.000 CP (tỷ lệ 1,37%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/06/2023.

Các tin liên quan