PVD: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận ký kế thỏa thuận bảo lãnh HMTD ngắn hạn cho PVD Tubulars

HOSE - 09/08/2023 5:19:00 CH


Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận ký kế thỏa thuận bảo lãnh HMTD ngắn hạn cho PVD Tubulars như sau:

Các tin liên quan