MQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX - 11/08/2023 8:55:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MQN của CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:13 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 120 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được nhận là 15,6 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng đơn vị như sau:
+ Cổ đông A được quyền nhận thêm 15 cổ phiếu;
+ Phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ được huỷ bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành qua đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Kế toán và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Các tin liên quan