HD2: Bùi Ngô Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 2.496 CP

HNX - 22/09/2023 5:24:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Ngô Việt Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: HD2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.496 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.496 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/10/2023.

Các tin liên quan