SJM: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH FINSTA

HNX - 29/09/2023 10:12:00 SA


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH FINSTA
- Mã chứng khoán: SJM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 696.300 CP (tỷ lệ 13,93%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 746.300 CP (tỷ lệ 14,93%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 25/09/2023.

Các tin liên quan