HNX: Số liệu Quản lý Sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 30/11/2023

HNX - 29/11/2023 5:23:00 CH


Ngày 30/11/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được thông báo từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về số liệu quản lý sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.

File đính kèm: 1.30112023 up.pdf

Các tin liên quan