VHE: Nguyễn Thị Hạnh không còn là cổ đông lớn

HNX - 06/12/2023 5:40:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hạnh- Mã chứng khoán: VHE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.100.000 CP (tỷ lệ 6,34%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.100.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 04/12/2023.

Các tin liên quan