L43: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Nguyễn Sông Hàn

HNX - 06/12/2023 5:40:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Nguyễn Sông Hàn
- Mã chứng khoán: L43
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 445.700 CP (tỷ lệ 12,73%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 85.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 531.600 CP (tỷ lệ 15,19%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/11/2023.

Các tin liên quan