BGW: Bùi Vĩnh Bắc - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 20.000 CP

HNX - 31/01/2024 10:17:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Vĩnh Bắc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: BGW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.200 CP (tỷ lệ 0,22%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại BGW
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/02/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/02/2024.

Các tin liên quan