VCE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX - 01/03/2024 8:25:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCE của CTCP Xây lắp Môi trường như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn CMHVIETNAM – Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 05/04/2024 đến ngày 20/04/2024

Các tin liên quan