LAI: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX - 08/03/2024 8:58:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAI của CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lầu 4 - Trụ sở CTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO tại địa chỉ: Số 88, Quốc lộ 1 (tuyến tránh), Phường 6, Tân An, Long An
          - Thời gian họp: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 22/04/2024 đến ngày 26/04/2024

Các tin liên quan