SKH: Võ Thị Liễu Nhi - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50.000 CP

HNX - 26/03/2024 4:17:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thị Liễu Nhi
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SKH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.600 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/03/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/04/2024.

Các tin liên quan