VPB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 kiểm toán so với năm 2022

HOSE - 01/04/2024 10:48:00 SA


Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 kiểm toán so với năm 2022 như sau:

Các tin liên quan