NDC: Phạm Thị Hân - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 12.100 CP

HNX - 02/04/2024 1:40:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Hân
- Mã chứng khoán: NDC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.100 CP (tỷ lệ 0,2%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 12.100 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 12.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/03/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 27/03/2024.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Sản
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 50.900 CP (tỷ lệ 0,85%)

Các tin liên quan