SPB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX - 02/05/2024 10:42:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SPB của CTCP Sợi Phú Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 24/06/2024
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2023;
+ Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2024;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của ban Kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
+ Một số vấn đề khác có liên quan.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

Các tin liên quan