HFX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX - 03/05/2024 8:52:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HFX của CTCP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Thanh Hà, 122-123 Láng Trung, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 6 năm 2024

Các tin liên quan