NHC: Mai Văn Chánh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 21.498 CP

HNX - 03/05/2024 4:18:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Mai Văn Chánh
- Mã chứng khoán: NHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 21.498 CP (tỷ lệ 0,71%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Anh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 21.498 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 21.498 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 16/04/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 16/04/2024.

Các tin liên quan