NVT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và đường dẫn để xem tài liệu

HOSE - 04/05/2024 5:04:00 CH


Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và đường dẫn để xem tài liệu như sau:

Các tin liên quan