HMR: Vũ Thị Hải Yến - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 60.000 CP

HNX - 09/05/2024 4:18:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Hải Yến
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HMR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 65.000 CP (tỷ lệ 1,16%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/05/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/06/2024.

Các tin liên quan