NHC: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 595.242 CP

HNX - 10/05/2024 10:51:00 SA


- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ
- Mã chứng khoán: NHC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quốc Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 595.242 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 595.242 CP (tỷ lệ 19,57%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/04/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/05/2024.

Các tin liên quan