NED: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX - 13/05/2024 2:19:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NED của CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết sẽ được công bố trong thư mời họp và đăng tải trên website của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc).

Các tin liên quan