XHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HNX - 13/05/2024 2:10:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu XHC của CTCP Xuân Hòa Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/05/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/06/2024
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở chính Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam. Địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Các tin liên quan