LGM: Đỗ Văn Huy không còn là cổ đông lớn

HNX - 16/05/2024 3:16:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Văn Huy- Mã chứng khoán: LGM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.658.400 CP (tỷ lệ 22,41%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.658.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 10/05/2024.

Các tin liên quan