BHG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thu Vân

HNX - 16/05/2024 4:26:00 CH


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Vân
- Mã chứng khoán: BHG
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.787.013 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.149.191 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24,05%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 14/05/2024.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 362.178 CP (tỷ lệ 4,05%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

Các tin liên quan