MSR: Mitsubishi Materials Corporation - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 109.915.542 CP

HNX - 23/05/2024 1:55:00 CH


- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Mitsubishi Materials Corporation
- Mã chứng khoán: MSR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 109.915.542 CP (tỷ lệ 10%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tadakazu Ohashi
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 109.915.542 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/05/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/06/2024.

Các tin liên quan