CSM: Thông báo về ngày ĐKCC để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

HOSE - 21/06/2024 7:42:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam như sau:

Các tin liên quan