{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


 BSC công bố Bản cáo bạch và Bản thông báo phát hành chứng quyền có đảm bảo mã MWG.

Các file đính kèm:

- Bản cáo bạch

- Giấy phép chào bán

- Thông báo chào bán

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}